Pomoc Państwa na nowo tworzone miejsca pracy

Przedsiębiorcy mogą liczyć na szereg środków pomocowych ze strony państwa. Przyznawaniem wielu z nich zajmują się powiatowe urzędy pracy. Do często wykorzystywanych przez przedsiębiorców form pomocy należy dofinansowanie z tytułu utworzenia nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie (lub doposażenia istniejącego), co umożliwia prowadzącemu działalność gospodarczą zatrudnienie dodatkowych pracowników. W niniejszym artykule znajdują się najważniejsze informacje na temat takiego sposobu pomocy.

​Dofinansowanie z tytułu nowo utworzonego miejsca pracy – warunki otrzymania pomocy

Pomoc udzielana przez powiatowe urzędy pracy z tego tytułu może być wykorzystana np. na zakup niezbędnego wyposażenia; nie jest ona oczywiście pomocą bezwarunkową. Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie takiego wsparcia musi spełnić szereg warunków, by otrzymać niezbędne środki. Przede wszystkim, wnioskujący musi prowadzić działalność gospodarczą nieprzerwanie przez minimum pół roku w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku. Co ważne, pomocy nie otrzyma także przedsiębiorca, który w tym okresie zmniejszył wymiar czasu zatrudnienia przynajmniej jednego pracownika bądź doprowadził do rozwiązania stosunku pracy (z przyczyn niezawinionych przez pracownika).

Innym z rygorystycznych warunków, który należy bezwzględnie spełnić, jest brak zaległości przedsiębiorcy wobec pracowników z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń (oraz nieopłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego). Dofinansowanie nie przysługuje także tym przedsiębiorcom, którzy w ciągu 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku byli karani za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu.

​Dofinansowanie na nowo tworzone miejsca pracy – złożenie wniosku

Aby otrzymać dofinansowanie, przedsiębiorca, który spełnia powyższe warunki, musi złożyć niezbędny wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby działalności gospodarczej (wzór formularza znajduje się na stronach powiatowych urzędów pracy). Okres, w którym urząd pracy jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku oraz wydania decyzji, wynosi 30 dni. W efekcie pozytywnej decyzji, przedsiębiorca może zawrzeć z powiatowym urzędem pracy umowę o refundację, a po spełnieniu jej warunków – otrzymać niezbędne środki (wnioskodawca otrzyma dofinansowanie dopiero po poniesieniu wydatków na stworzenie bądź doposażenie istniejącego miejsca pracy).

​Obowiązki pracodawcy

Złożenie wniosku nie wieńczy całego procesu. Na wnioskodawcy, który otrzyma refundację z powiatowego urzędu pracy, ciąży szereg obowiązków, do których należą m.in.:

  • utrzymanie danego stanowiska pracy przez co najmniej 24 miesiące (pracodawca jest zobowiązany co 12 miesięcy przez okres 2 lat składać do urzędu pracy dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika na stanowisku pracy będącym przedmiotem umowy),
  • przedstawienie urzędowi kosztów poniesionych od czasu zawarcia umowy do momentu zatrudnieniu osoby bezrobotnej (wypłata środków nastąpi dopiero po przedłożeniu takiej dokumentacji).

W przypadku niespełnienia tych warunków, pracodawca może zostać zmuszony do zwrotu całości lub części dofinansowania.

PUBLIKACJE

USŁUGI