Polski Ład z perspektywy przedsiębiorcy

Zmiany w umowach zlecenia

Jednym z najbardziej istotnych rozwiązań zaproponowanym w Nowym Ładzie jest kwestia oskładkowania umów zlecenia. Powyższe należy odczytywać jako zamiar ustawodawcy związany z ograniczeniem zatrudniania pracowników na tzw. umowy śmieciowe i wprowadzenie swoistego ujednolicenia poprzez faktyczne pozostawienie w obrocie prawnym tylko i wyłącznie umowy o pracę jako formy umowy łączącej pracownika oraz pracodawcę. Po dokonaniu zsumowania kosztów przy umowie zlecenia, z uwzględnieniem wytycznych Nowego Ładu, koszty te będą bardzo zbliżone do tych przy umowie o pracę. 

Praca zdalna uregulowana w ustawie

Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność kontynuowania świadczenia pracy w formie zdalnej. Co więcej, stan epidemii pokazał również na brak pełnej regulacji prawnej przepisów dotyczących możliwości wykonywania pracy właśnie w formie zdalnej. W kodeksie pracy brak było norm prawnych regulujących materię w sposób kompleksowy, a co za tym idzie powstało wiele sprzecznych interpretacji w zakresie świadczenia pracy w formie zdalnej. Polski Ład ma to jednak zmienić. Przede wszystkim wskazać należy na wprowadzenie ryczałtu. Należy to ocenić dobrze, bowiem pozwoli na ujednolicenie stanowiska w zakresie kosztów jakie pracownik ponosi wykonując pracę w takiej formie. Co więcej, podkreślenia wymaga fakt, iż to na pracodawcy ciążyć będzie obowiązek zapewnienia pracownikowi sprzętu, za pomocą którego będzie on świadczyć pracę w sposób zdalny. Tutaj pojawia się jednak pytanie, czy wszyscy pracodawcy będą posiadać takie możliwości finansowe, które umożliwią im na przekazanie sprzętu do pracy pracownikowi wykonującemu swoje obowiązki w sposób zdalny. Wydaje się, iż ten przepis prawny będzie miał zastosowanie w przeważającej większości jeżeli chodzi o dużych przedsiębiorców, dysponującym wysokim kapitałem, aczkolwiek przyszłość pokaże, w jaki sposób ta praktyka będzie faktycznie wyglądać. 

Elastyczne godziny pracy

Ciekawym zagadnieniem zaprezentowanym w Nowym Ładzie wydają się być kwestie elastycznym godzin pracy. Jak to będzie wyglądać w praktyce, jeszcze nie do końca wiadomo. Po pierwsze elastyczne godziny pracy, to przede wszystkim powstanie możliwości przejścia do pracy w trybie częściowo  bądź też całkowicie zdalnym (także w formie telepracy, która de facto jest już uregulowana w przepisach prawnych kodeksu pracy). Istotnym jest także kwestia regulacji godzin rozpoczęcia oraz zakończenia świadczenia pracy. W tym przypadku ma to podlegać zmianom. 

Wynagrodzenia kobiet oraz mężczyzn – co się zmieni?

Nowe przepisy mają dotyczyć również wynagrodzeń kobiet oraz mężczyzn, a w szczególności mają wprowadzić ujednolicenie kwot otrzymywanych wynagrodzeń za taką samą pracę. Przepisy prawne mają wprowadzić obowiązek dokonania uzasadnienia wysokości przyznanego wynagrodzenia. Powyższe ma zatem zapobiec nierównościom płacowym ze względu na płeć. W tym względzie należy jednak zwrócić uwagę na niespójność przepisów i brak ich adresowania do wszystkich pracodawców. 

PUBLIKACJE

USŁUGI