Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

Uruchomienie działalności gospodarczej nie jest niczym prostym, a jedną z głównych trudności, które stoją przed początkującymi przedsiębiorcami, jest uzyskanie niezbędnego kapitału początkowego. Jednym ze sposobów na pozyskanie środków finansowych wystarczających na pokrycie przynajmniej części nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej jest dotacja z urzędu pracy. Tę formę finansowania cechują przede wszystkim dwie główne zalety:

  • jest to dotacja o charakterze bezzwrotnym (o ile zostanie wykorzystana zgodnie z celem; w przeciwnym wypadku beneficjent zostanie zobligowany do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w terminie 30 dni od wezwania do zwrotu. Obowiązek ten dotyczy także tych, którzy będą prowadzić działalność przez okres krótszy niż 1 rok),
  • pomoc ta jest przyznawana z góry, dzięki czemu początkujący przedsiębiorca może wykorzystać ją bez konieczności wykorzystywania własnych zasobów finansowych.

Dotacja z urzędu pracy – warunki uzyskania dotacji

Uzyskanie pomocy z urzędu pracy nie jest bezwarunkowe i należy spełnić szereg kryteriów, aby uzyskać niezbędne środki. Przede wszystkim, warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Jak uzyskać taki status? Konieczne jest zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Alternatywą dla statusu osoby bezrobotnej jest status Absolwenta Centrum Integracji Społecznej (jest to relatywnie rzadka sytuacja, a status ten jest regulowany przez przepisy dotyczące zatrudnienia socjalnego).

Po drugie, starający się o przyznanie dotacji nie może być studentem studiów stacjonarnych (dziennych), może za to studiować w trybie zaocznym. Okres posiadania statusu osoby bezrobotnej jest uzależniony od danego urzędu pracy i może wynosić np. miesiąc lub 3 miesiące.

Istotny jest także inny warunek – w przypadku osób starających się o uzyskanie dotacji z urzędu pracy niedopuszczalne jest prowadzenie innego przedsiębiorstwa w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku (w przypadku części urzędów okres ten może być jeszcze dłuższy). Analogiczny okres dotyczy także sytuacji, w której dana osoba bez żadnego uzasadnienia odrzuciła propozycję zatrudnienia lub stażu. Przyznanie środków nie może także dotyczyć osoby, która w ciągu ostatnich 24 miesięcy została skazana za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu.

Jak widać, katalog kryteriów, które należy spełnić, jest dość obszerny, jednak ci, którzy spełniają wszystkie z nich, mogą uzyskać wsparcie finansowe, które jest tak cenne podczas uruchamiania działalności gospodarczej.

Wysokość dotacji z urzędu pracy – od czego jest uzależniona?

Bardzo ważnym elementem jest wysokość dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Jej maksymalna dopuszczalna wysokość zależy od danego urzędu pracy, aczkolwiek generalnie przyjmuje się, że górny limit jest tożsamy z sześciokrotnością średniego wynagrodzenia w Polsce (w 2020 roku średnie wynagrodzenie wyniosło 5167,47 PLN).

PUBLIKACJE

USŁUGI